Styrkja starf ABC barnahjálpar
Kaupa gjafabréf með eigin kveðju
Minningargjöf með ABC korti
Finna og styrkja ABC barn

Menntun er mikilvægasti hlekkurinn í að rjúfa vítahring fátæktar.
Tilgangur ABC barnahjálpar er að veita börnum varanlega hjálp í formi menntunar.
ABC barnahjálp er íslenskt hjálparstarf, stofnað árið 1988.

 Reikningsnúmer neyðarsjóðs er 515-14-303000 kt. 6906881589

Hér er hægt að sækja ársreikninga ABC nokkur ár aftur í tímann.  Smelltu á fyrirsögn hér fyrir neðan til að sjá nánar. Frá og með árinu 2006 er skýrsla stjórnar hluti af ársreikningi.

Vinafélag ABC er með sjálfstæðan rekstur. Hægt er að sjá ársreikninga þess hér.

Ársreikningur ABC frá 2006

Eftirfarandi ársreikningar eru í pdf skjölum. Smellið hér fyrir neðan til að opna skjölin.

2005 Ársreikningur ABC

Rekstrarreikningur ársins 2005

 

Rekstrartekjur:

2005

2004

Gjafir og áheit 97.059.817 86.815.768

Söfnunarfé: Börn hjálpa börnum

og aðrar safnanir

15.791.833 1.741.661
Vörusala 1.738.551 1.621.179
Aðrar tekjur 14.516.702 11.025.716
Rekstrartekjur samtals

129.106.903

101.204.324

 

Rekstrargjöld: 2005 2004
Hjálparstarf erlendis 116.623.197 90.834.723
Kostnaðarverð seldra vara 830.072 2.299.233
Laun og launatengd gjöld 5.065.843 4.251.046
Annar rekstrarkostnaður 5.291.705 5.162.406
Rekstrargjöld samtals 127.810.817 102.547.408

 

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld): 2005 2004
Vaxtatekjur og gengismunur 222.782 147.770
Vaxtagjöld (1.486 ) ( 1.101 )
Fjármagnstekjuskattur (22.267) (14.751 )
Fjármagnstekjur samtals 199.029 131.918

 

Hagnaður (tap) ársins 1.495.115 (1.211.166)

 

Efnahagsreikningur 31. desember 2005

Veltufjármunir: 2005 2004
Vörubirgðir 598.314 158.884
Viðskiptakröfur 1.157.196 200.130
Óbundnar bankainnstæður 2.530.326 1.981.617
Veltufjármunir samtals 4.285.836 2.340.631

 

Eigið fé: 2005 2004

Óráðstafað eigið fé

3.701.901 2.206.786
Eigið fé samtals 3.701.901 2.206.786

 

Skammtímaskuldir:

2005

2004
Ógreidd laun og launatengd gjöld 371.911 93.008
Ógreiddur virðisaukaskattur 212.024 40.837
Skuldir samtals 583.935 133.845

 

Eigið fé og skuldir samtals                  4.285.836     2.340.631

Sundurliðanir með ársreikningi

Aðrar tekjur: 2005 2004
Ágóði af basar og kaffisölu 206.500 204.500
Framlög í rekstrarsjóð 9.310.202 6.921.216
Opinberir styrkir 5.000.000 3.900.000
Aðrar tekjur samtals 14.516.702 11.025.716

 

Hjálparstarf erlendis: 2005 2004
Til barnahjálpar á Filippseyjum 9.827.407 7.913.267
Til barnahjálpar í Úganda 30.803.584 19.873.709
Til Heimilis litlu ljósanna á Indlandi 59.005.658 42.696.829
Til barnahjálpar Mission of Mercy 2.912.112 3.562.388
Til El Shaddai barnaheimilisins á Indlandi 8.768.172 16.788.530
Til barnahjálpar í Pakistan 5.306.264 0
Samtals til hjálparstarfs erlendis 116.623.197 90.834.723

 

Kostnaðarverð seldra vara: 2005 2004
Vörukaup 1.269.502 672.307
Birgðir 1.1.2005 158.884 1.785.810
Birgðir 31.12.2005 ( 598.314) (158.884)
Kostnaðarverð seldra vara samtals 830.072 2.299.233

 

Laun og launatengd gjöld: 2005 2004
Laun 4.369.036 3.684.653
Tryggingagjald 309.183 226.591
Lífeyrissjóður 321.739 269.874
Sjúkra- og orlofssjóður 61.171 69.928
Starfsmannatryggingar 4.714 0
Laun og launatengd gjöld samtals 5.065.843 4.251.046

 

Annar rekstrarkostnaður: 2005 2004
Tölvukerfi: forritun og annar tölvukostnaður 1.551.126 2.015.927
Aðkeypt þjónusta 528.038 220.100
Burðargjöld 1.212.672 893.826
Pappír, prentun og ritföng 465.353 909.520
Símakostnaður 257.392 325.367
Þóknun vegna greiðslukorta og þjónustugjöld 713.086 673.629
Kostnaður við safnanir 304.935 68.483
Hlutabréfaeign í Vindorku hf. afskrifuð 0 42.700
Ýmis gjöld 205.103 12.854
Annar rekstrarkostnaður samtals 5.291.705 5.162.406
2004 Ársreikningur ABC

Rekstrarreikningur ársins 2004

 

Rekstrartekjur

2004

2003

Gjafir og áheit 86.815.768 81.117.543
Söfnunarfé 1.741.661 8.112.316
Vörusala 1.621.179 3.123.862
Framlög til rekstrar 6.921.216 2.622.965
Opinberir styrkir 3.900.000 5.300.000
Ágóði af kaffisölu/basar 204.500 404.894
Vaxtatekjur 131.918 116.660
Rekstrartekjur samtals 101.336.242 100.798.240

 

Rekstrargjöld 2004 2003
Sent til hjálparstarfa erlendis 90.834.723 93.163.734
Kostnaðarverð seldra vara 2.299.233 995.299
Laun og launatengd gjöld 4.251.046 2.938.968
Uppbygging og rekstur tölvukerfis 2.015.927 469.859
Pappír, prentun og ritföng 909.520 425.815
Póstburðargjöld 893.826 557.543
Þóknun v. greiðslukorta og þjónustugj. 673.629 703.492
Símakostnaður 325.367 211.319
Aðkeypt þjónusta 220.100 0
Kostnaður við safnanir 68.483 313.463
Afskrifuð hlutabréf 42.700 0
Ýmis gjöld 12.854 38.311
Rekstrargjöld samtals 102.547.408 99.817.803

 

Mismunur tekna og gjalda                                ( 1.211.166)         980.437

 

Efnahagsreikningur 31. desember 2004

 

Eignir:

Veltufjármunir 2004 2003
Vörubirgðir (jólakort) 158.884 1.785.810
Viðskiptakröfur (jólakortasala verslana) 200.130 1.097.179
Óbundnar bankainnstæður 1.981.617 1.233.992
Hlutabréf 0 42.700
Eignir samtals 2.340.631 4.159.681

 

Eigið fé og skuldir:

Eigið fé 2004 2003
Óráðstafað eigið fé 2.206.786 3.417.952
Eigið fé samtals 2.206.786 3.417.952
Skammtímaskuldir
Ógreidd laun og launatengd gjöld 93.008 181.153
Ógreiddur virðisaukaskattur 40.837 560.576
Skuldir samtals 133.845 741.729
Eigið fé og skuldir samtals 2.340.631 4.159.681
2003 Ársreikningur ABC

Rekstrarreikningur ársins 2003:

 

Rekstrartekjur

2003

2002

Gjafir og áheit 81.151.993 77.044.377
Söfnunarfé: Börn hjálpa börnum 8.112.316 6.076.076
Vörusala 3.123.862 3.446.538
Framlög í launasjóð 2.588.515 2.187.400
Opinber framlög 5.300.000 2.000.000
Önnur fjáröflun (kaffisala/safnanir) 404.894 330.059
Vaxtatekjur 116.660 233.660
Rekstrartekjur alls 100.716.030 91.318.110

 

 

Rekstrargjöld

2003

2002

Sent til hjálparstarfa erlendis 93.163.734 84.077.556
Hjálparstarf innanlands 3.490 20.400
Laun og launatengd gjöld 2.561.057 2.817.021
Kostnaðarverð seldra vara 995.299 1.195.086
Þóknun v. greiðslukorta og gíróseðla 703.492 1.155.908
Uppbygging og rekstur tölvukerfis 469.859 765.787
Póstburðargjöld 557.543 516.773
Pappír, prentun og ritföng 425.815 400.592
Símakostnaður 211.319 150.007
Kostnaður við safnanir (baukar o.fl.) 313.463 191.169
Ýmis gjöld 34.821 1.036

Rekstrargjöld alls

99.817.803

91.291.335

Efnahagsreikningur  31.desember 2003

Veltufjármunir

2003

2002

Óbundnar bankainnstæður 1.233.992 396.423
Vörubirgðir 1.785.810 1.417.033
Hlutabréf, nafnverð 42.700 42.700
Veltufjármunir 4.116.981 1.856.156
Eignir samtals 4.159.681 1.856.156

 

Eigið fé og skuldir

 

Eigið fé

2003

2002

Óráðstafað eigið fé 3.417.953 1.281.060
Eigið fé samtals 3.417.953 1.281.060
Skammtímaskuldir
Ógreidd laun og launatengd gjöld 181.152 327.744
Ógreiddur virðisaukaskattur 560.576 247.352
Skuldir samtals 741.728 575.096
Eigið fé og skuldir samtals 4.159.681 1.856.156
2002 Ársreikningur ABC

Rekstrarreikningur ársins 2002:

 

Rekstrartekjur 2002 2001
Gjafir og áheit 77.044.377 63.575.102
Söfnunarfé: Börn hjálpa börnum 6.076.076 5.799.561
Vörusala 3.446.538 3.060.071
Framlög í launasjóð 2.187.400 954.937
Opinber framlög 2.000.000 0
Önnur fjáröflun (kaffisala/safnanir) 330.059 1.639.073
Vaxtatekjur 233.660 248.528
Rekstrartekjur alls 91.318.110 75.277.272

 

 

Rekstrargjöld 2002 2001
Sent til hjálparstarfa erlendis 84.077.556 70.678.676
Hjálparstarf innanlands 20.400 7.600
Laun og launatengd gjöld 2.817021 1.157.123
Kostnaðarverð seldra vara 1.195.086 1.285.872
Þóknun v. greiðslukorta og gíróseðla 1.155.908 1.259.199
Uppbygging og rekstur tölvukerfis 765.787 203.810
Póstburðargjöld 516.773 542.722
Pappír, prentun og ritföng 400.592 246.428
Símakostnaður 150.007 163.359
Kostnaður við safnanir (baukar o.fl.) 191.169 102.249
Ýmis gjöld 1.036 773
Rekstrargjöld alls 91.291.335 75.647.811

 

Efnahagsreikningur  31.desember 2002

Veltufjármunir 2002 2001
Óbundnar bankainnstæður 396.423 435.883
Vörubirgðir 1.417.033 1.166.734
Hlutabréf, nafnverð 42.700 42.700
Veltufjármunir 1.856.156 1.645.317
Eignir samtals 1.856.156 1.645.317
Eigið fé 2002 2001
Óráðstafað eigið fé 1.281.060 1.254.285
Eigið fé samtals 1.281.060 1.254.285
Skammtímaskuldir
Ógreidd laun og launatengd gjöld 327.744 148.518
Ógreiddur virðisaukaskattur 247.352 242.514
Skuldir samtals 575.096 391.032
Eigið fé og skuldir samtals 1.856.156 1.645.317